Otomobil Kaza Branşı

Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz?
Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.
Başka sigortadan devam eden poliçesi var yeni araç satıyoruz hasarsızlık devir edilir mi?
Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesine ilgili Sigorta Şirketinden alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.
Primlerimiz poliçede belirtilen tarihlerde ödenmemiş ise hasar tazminatımızı alabilir miyiz ?
Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.
Aracımızda birden fazla hasar var ise ve bu hasarlar daha önce şirketinize bildirilmemiş ise tazminat talep edebilir miyiz ?
Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi "Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi" koşulunu ön görmektedir. Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.
Hasar tazminatımız ne şekilde ödenmektedir?
Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
Kasko Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma ne anlama gelmektedir?
Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE'ye göre hesaplanarak belirlenecektir. Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.
Araç Anahtarlarının kaybolması veya çalınması sonrasında aracın kilit sisteminin değiştirilmesi bedeli ödenir mi?
Bu otomatik olarak verilen bir teminat olmayıp, sigortalı tarafından istenir ise poliçe kapsamına eklenmektedir. Anahtarların kaybı ile ilgili ek teminat poliçede yok ise hasar talebi karşılanmamaktadır.
Kasko poliçesi Kıbrıs'da da geçerli midir?
Satın almış olduğunuz poliçede yurt dışı teminatı da almış iseniz poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir.
Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi hasar alınca bir alt kademeye mi iner sıfırlanır mı?
Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Hayat Branşı

Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları'nın kapsamı nedir?
Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır: * Vefat * Kaza sonucu vefat * Kaza sonucu maluliyet * Hastalık sonucu tam maluliyet * Kritik hastalıklar * Kaza sonucu gündelik tazminat * Kaza sonucu tedavi giderleri Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.
Şirketin kar payı oranları nedir?
Cebir Sigorta Yıllardır birikimlerinize yüksek kar payı ile alternatif yatırım araçlarının ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayarak geleceğinizi en iyi şekilde hazırlanmanıza yardımcı olmaktadır.
Birikimli hayat sigortaları güvenli mi?
Hayat sigortaları, aşağıda sıralanan mevzuat ile düzenlenmiştir: * Türk Ticaret Kanunu (Md.1263-1338) * Sigorta Murakabe Kanunu * Borçlar Kanunu * Medeni Kanun * Hayat Sigortaları Yönetmeliği * Hayat Sigortaları Genel Şartları
Birikimli hayat poliçemi süresinden önce sonlandırabilir miyim?
Hayat Sigortaları Genel Şartları'na göre, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, poliçenin üçüncü yılını doldurması ve üç yıllık primin ödenmesi koşuluyla, poliçe sahibi poliçesini sonlandırabilir. Bu işleme iştira adı verilmektedir. İştira halinde, mevcut kar paylı birikim, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi kesintisi yapıldıktan sonra poliçe sahibine ödenir. Bununla birlikte, birikimli hayat sigortası uzun süreli bir yatırım aracı olup, birikimler yıllar geçtikçe büyüyerek tatmin edici değerlere ulaşır. Tatmin edici bir birikim elde edebilmek için en az 15 yıl sigortalı kalınması önerilir.
Birikimli hayat sigortası poliçemden borç alabilir miyim?
İştira hakkının kazanılmasından sonra; * Poliçenin kar paylı birikiminin % 95'i (07.10.2001 ve sonrası başlangıçlı poliçelerde %80) kadar kredi kullanılabilmektedir. * Alınan kredi, bir yıl sonra bir defada geri ödenebilir ya da yıllık faizi ödenerek vadesi uzatılabilir. * İkraz dönemi boyunca poliçe toplam birikim üzerinden kar payı almaya devam eder. * Prim ödemeleri devam edeceği için Vefat Teminatı devam eder.
Birikimli hayat sigortası poliçeme prim ödemeyi durdurabilir miyim?
İştira hakkının kazanılmasından sonra; * Poliçe sahibi, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez hale geldiği taktirde; prim ödemesinden muaf duruma gelir. * Tenzil süresi içinde gerçekleşebilecek vefat durumunda sadece kar paylı birikim ödenir, yani vefat teminatı devreden çıkar. * Poliçe sahibi, eksik döneme ait prim borçlarını ödemek ve gerekli tıbbi tetkikleri yaptırmak kaydıyla risk kabul şartları çerçevesinde poliçesini tekrar yürürlüğe alabilir.
3 yıllık süre dolmadan ayrılmak mümkün olabilir mi?
Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.
Hayat sigortaları poliçeleri hangi koşullarda iptal edilir?
Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesi gereğince; Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.
Poliçeler bir başkasına devredilebilir mi?
Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır: * Poliçe numarası * Sigorta ettirenin adı soyadı * Sigorta ettirenin adres bilgileri * Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehdarın adı soyadı * Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehdar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler * Sigorta ettiren / sigortalı / lehdar değişikliği için talep beyanı * Sigorta ettirenin imzası * Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası.
Sigorta prim ödemeleri ne şekilde yapılır?
Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, çek veya otomatik ödeme talimatı (sadece oyakbank) ile yapılabilir.
Birikimli hayat poliçemin vadesi geldiğinde birikimimi maaş olarak alabilir miyim?
Evet. Süre sonunda birikiminizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, sigortalının yaşına göre 5 ila 20 yıl arasında sure ile maaş olarak da alabilirsiniz.

Sağlık Branşı

Hangi Sağlık Harcamalarım Poliçe Kapsamında Değerlendirilir?
Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.
Bekleme Süresi nedir?
Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde kimi hastalıklara ait yatışlara bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde karşılanmaktadır.
Faturalarımı nasıl tahsil edebilirim?
Anlaşmalı Sağlık Kurumlarımız dışındaki kurumlarda yaptırdığınız tedavi giderlerine ait faturalarınızı size en yakın Bölge Müdürlüğümüze iletmeniz halinde fatura bedelinizin poliçe özel ve genel şartları ve teminat limitlerinizi dahilinde size geri ödenecek tutarı en geç bir hafta içinde hesabınıza yatırılacaktır. Fatura bedellerinizin hesabınıza yatılırken sorun çıkmaması için poliçe başvurunuz sırasında banka hesap numaranızı bildirmeyi unutmamalısınız.
Faturalarım hesabıma zamanında yatmadı. Nedeni ne olabilir?
Aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü sağlık gideri ödemeleriniz gecikebilir veya yapılamayabilir: * Banka hesap numaranızın bildirilmemiş veya değişmiş olması * Sağlık gideri evraklarınızın eksik olması (tetkik sonuçları, fatura aslı vb.) * Gönderilen evrakların şirketimize ulaşmamış olması * Prim ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle poliçenizin dondurulmuş veya iptal edilmiş olması * Poliçe sürenizin bitmiş olması * Teminat limitinizin dolmuş olması * Sağlık giderlerinizin poliçe özel ve genel şartları uyarınca teminat kapsamı dışında bulunması * Başvuru sırasında beyan yükümlülüğünüzün yerine getirilmemesi. (Eksik veya yanlış beyanda bulunulması)
Anlaşmalı Sağlık Kurumu nedir?
Anlaşmalı Sağlık Kurumları, şirketimiz ve kurum arasında yapılan özel anlaşmalar sonucu sigortalı tanıtım kartınız ile poliçe özel ve genel şartlarınız, teminat limit ve iştirak oranlarınız kapsamında herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti alabileceğiniz sağlık kurumlarıdır. Anlaşmalı Kuruma başvurduğunuzda, teminat kapsamınız ve limitiniz dışındaki giderler ile iştirak oranınız dışında herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez. Poliçeniz ile birlikte, poliçe düzenlenme tarihinde geçerli olan Anlaşmalı Sağlık Kurumu Ağı listesi ve sigortalı tanıtım kartınız verilecektir.
Acil Yardım teminatı nedir?
Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır.
Ambulans ihtiyacım olursa ne yapmalıyım?
Ambulans hizmetleri poliçenizde Ada Ak-tan Sigorta tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında Acil yardım telefonunu arayarak; * İsminizi, poliçe numaranızı, poliçe vadenizi * Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı * Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir. Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi; * İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını * Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.
Sürekli kullandığım ilaçlar için her defasında muayene olup reçete almam gerekir mi?
Herhangi bir ilacı sürekli kullanmanız halinde, doktorunuzun ilaç reçetesi altına "sürekli kullanılacaktır." ibaresini eklemesi ve ilk ilaç talebinizde bu reçetenin bir kopyası ile doktorunuzun bu ilacı kullanmanızı gerektiren rahatsızlığına ilişkin raporunu bizlere iletmeniz yeterlidir. Bu işlemi bir defa yaptıktan sonra ilaç taleplerinizi " sürekli kullanılacaktır." ibaresinin yazılı olduğu reçetenin fotokopisi ile yapabilirsiniz. Sağlık durumunuzun düzenli takibi için, doktorunuza her yıl tekrar muayene olmanızı ve ilaç dozajlarını tekrar ayarlatmanızı öneririz.
Ameliyat olmam gerekli. Anlaşmalı bir sağlık kurumunda ameliyat olacağım ancak ameliyatı yapacak olan doktor sağlık kurumunun kadrolu hekimi değil. Ödememi ne şekilde geri alabilirim?
Anlaşmalı sağlık kurumunda, poliçe kapsamı dahilinde bir ameliyat olmanız halinde kurum şirketimizden yatış onayı alacak ve kurum faturası için Anlaşmalı Kurum Uygulamaları geçerli olacaktır. Ancak doktorunuzun kurum doktoru olmaması (dışarıdan gelen doktor) halinde, doktor ücreti kurum faturası içinde değerlendirilememektedir. Bu durumda, doktorunuzu ödemeyi kendiniz yapmanız, daha sonra fatura aslı ile birlikte şirketimizden talep etmeniz gerekmektedir. İlgili doktor ücretiniz poliçenizde dışarıdan gelen doktor için belirlenmiş şartlar dahilinde karşılanır.
Evlenmem, çocuk sahibi olmam veya diğer hallerde eşimi veya çocuğumu poliçeye dahil ettirebilir miyim?
Evlendiğinizde; Evlilik cüzdanı fotokopisi ve Sigortalı İlave Formu ile evlilik tarihinizi takip eden 1 ay içinde eşinizin poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni doğan bebeğinizin sigorta teminatınıza dahil edilmesi için bebeğin dünyaya gelmesini takip eden en az 15 gün sonra doğum belgesi ve Sigortalı İlave Formu ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde yeni poliçe başvuru tarihiniz itibariyle düzenlenir. Eğer, bebek doğumu takip eden 15. günde hala hastanede tedavi görmekte ise, bebeğin poliçeye dahil edilebilmesi için taburcu oluşuna kadar beklenir. Taburcu olan bebeğin tüm rapor ve sonuçları şirket doktoru tarafından incelendikten sonra teminat kapsamına alınıp alınamayacağına karar verilir. Bebeğinizin doğum tarihini takip eden 30 gün içinde yapılmayan başvurularda bebek teminat kapsamına alınamaz. Evlat edindiğinizde; Sigortalı İlave Formu ile çocuğu resmen evlat edindiğiniz tarihten itibaren 1 ay içerisinde gerekli resmi belgelerle birlikte evlatlık çocuğunun da poliçe teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz. Eş ve/veya çocuğunuz bir başka sigorta şirketinde sigorta poliçesi var ve kendi poliçeniz ilave ettirmek istiyorsanız; eş ve/veya çocuğunuzun poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde Sigortalı İlave Formu ve vadesi sona eren poliçe ile teminat kapsamına alınması için başvuruda bulunabilirsiniz.
Yenileme Garantisi nedir?
Şirketimizde, kesintisiz olarak 3 yılınızı doldurmanız ve 60 yaşından gün almamış olmanız halinde yenileme garantisi talep edebilirsiniz.
Poliçemi iptal ettirmek istersem ödediğim primi geri alabilir miyim?
Poliçenizi kullanmamanız ve tanzim tarihinden itibaren 15 gün içinde iptal için başvurmanız halinde poliçe priminizin tamamını geri alarak poliçenizi iptal ettirebilirsiniz. 15 günden sonraki talepleriniz için primlerinizi poliçenizin süresiyle orantılı olarak iade edilecektir.
Sağlık Sigortası Poliçemi yurt dışında kullanabilir miyim?
Satın almış olduğunuz poliçenin türüne göre yurtdışı kapsamları değişebilmektedir. Süper Sağlığım Sigortası Platin Planı Yurtdışında Ayakta ve Yatarak Tedavi giderlerini limitleri dahilinde karşılarken, Süper Sağlığım Sigortası Altın ve Kristal planları yurtdışında kanser, kalp, organ nakli gibi rahatsızlıklarda limitler dahilinde kullanım imkanı tanırken, Ekstra Sağlığım ve Sağlığım Sigortası yurtdışı giderlerini Türkiye'deki hastanelerin rayici üzerinden karşılamaktadır. Eko Sağlığım poliçesi ise yurtdışında hiçbir şekilde geçerli değildir. Poliçenizin yurtdışı harcamaları ile ilgili şartlarını, poliçe kitapçığınız veya satış kanalından ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.
Sağlık Beyanını Doldururken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz/ mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.
Anlaşmalı Sağlık Kurumlarını kullanmanın avantajı nedir?
Anlaşmalı sağlık kurumuna başvurmanız halinde, Provizyon Hizmeti'nden faydalanabilir; oluşan sağlık giderinizin teminat kapsamı dışında kalan kısmı ve katılım payınız haricinde herhangi bir ödeme yapmadan sağlık hizmeti satın alabilirsiniz. Rahatsızlığınızın poliçe kapsamı dışında kalması halinde bile, kurumun şirketimize uyguladığı indirim oranlarından faydalanabilirsiniz.
Poliçemi Anlaşmasız Sağlık Kurumları'nda kullanabilir miyim?
Anlaşmasız Sağlık Kurumları, şirketimiz ile özel anlaşması bulunmayan ve poliçe ekinde verilen listede ismi yer almayan sağlık kuruluşu ve özel doktor muayenehaneleridir. Poliçelerin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ürünler arasında farklılık göstermektedir. Anlaşmasız bir sağlık kurumunda tedavi olmayı planlıyorsanız beklenmedik bir durumla karşılaşmamanız için tedavi öncesinde satın almış olduğunuz poliçenin Anlaşmasız Kurum uygulamaları ile ilgili detaylarını poliçe kitapçığı veya satış kanalınızdan öğrenmenizi tavsiye ederiz. Hekimlik hizmetlerine ait Asgari Ücret, bu puanların senede iki defa ve iller bazında farklı yayınlanan katsayılar ile çarpılması ve KDV (%18) eklenmesi sonucu hesaplanır.
Acil Durum Nedir?
Kapsam dışı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlardır. Aşağıda listelenmiş durumlar haricinde ortaya çıkabilecek vakalar "Acil" tanımında değerlendirilmez. * Suda Boğulma, * Trafik Kazası, * Travma sonucu oluşan kırık ve yaralanma ve uzuv kopmaları, * Elektrik çarpması, * Donma, * Sıcak/ Güneş çarpması, * Yanık , * Göz yaralanmaları, * Zehirlenme ( Kimyasal madde ve Besin zeh.), * Ciddi allerji, anaflaktik şok, * Akut Myokard Infarktüsü ( Kalp Krizi) ve ciddi ritm bozuklukları, * Akut Hipertansif Atak, * Astım Kirizi ve Akut Solunum Yetmezliği, * Şuur kaybına neden olan her tür hal, * Menengit, Ensefalit, Beyin Absesi * Yüksek ateş (39.5 üzeri), * Akut Batın, * Renal Kolik, * Akut Masif Kanamalar.
Doğum Teminatı neleri kapsar?
Hamilelik halinin ve doğumun gerektirdiği tüm masraflarınız bu teminattan karşılanır. Gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen gebelik ile ilgili tüm giderler, gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH, mutad kontroller, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar ( folik asit, vitamin, demir vb.) , obstetrik ultrason, amniosentez, NST, Üçlü Tarama Testi, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, erken doğum, normal doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları, lohusalıkla ilgili giderler v.b poliçede yazılı limit ve iştirak oranı çerçevesinde bu teminattan karşılanır. Bu teminatın tanımına giren tüm giderler teminatın alındığı ilk yıl kapsam dışındadır. Teminatın kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olmasıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır. Yeni doğan bebeğin doğumu takiben hastaneden taburcu olmasına kadar oluşan teminat dışı kalan haller dışındaki sağlık giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

 

2023 yılı itibari ile digital dünyaya ayak uydurarak müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen CEPTEPOL, 2004 yılından günümüze kadar kaliteli hizmet vererek yolculuğuna devam eden cebir sigorta tescilli markasıdır. Tam Yetkili Acente olarak Türkiye genelinde sigorta şirketleri ile kurumsal firmaları işbirliğine götüren kurumsal ve bireysel sigorta ürünleri konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Teknik analiz, risk, satış, hasar takip ve CRM departmanı ile profesyonel danışmanlık sunmaktadır.

Kurumsal teknik ve müşteri odaklı analiz, teklif ve poliçeleştirme süreçleri ardından hasar takibi ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri stratejileri ile finansal risklerinizi güvence altına alır.

7/24 Destek için buradayız

© 2023 CEPTEPOL. tüm hakları saklıdır.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: