KVKK AYdınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Veri Sorumlusu Bilgileri

veri sorumlusu  : Cebir Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

Mersis No : 0204049622500001

Adres : Büyükdere Tığcılar Mah. Karaosman Sok. Akgüner inş. No:17 /101-102
Adapazarı / SAKARYA

Tel&Fax No : 0(264) 271 96 96 & 0(264) 281 74 21

Müşteri Hizmetleri :

E-mail : info@ceptepol.com

KEP Adresi : cebirsigorta@hs03.kep.tr

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme 

1.  Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2.  Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme 

• Şirketimiz veri sorumlusu olarak Cebir sigorta aracılık hizmetleri ltd.şti. unvanı ile kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini, KVKK kapsamında mevzuatın gerektirdiği ölçüde ve aşağıda açıkladığımız çerçevede işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve işleneceği amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek / aktarabilecektir. 

• Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında sağlık sigortacılığı ve hayat sigortacılığı ürün ve hizmetlerini sunabilmek, sigortacılık faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve gerekli işlemlerin tesis edilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kurulacak ve kurulmuş olan sigorta sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi; gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve ilgisini belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek için kimlik, iletişim, adres ve sağlık verileri dahil tüm gerekli bilgilerini kaydetmek, fiziki veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek iş ve işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri tanzim etmek, ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, Adli Merciler gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatleri kapsamında güvenliği sağlamak amaçlarıyla kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmektedir. Şirketimizce sigorta poliçesi tanzimi öncesinde ve sözleşmenin kurulması sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmek ve tazminat ödemeleri kapsamında, gerek risk ölçümü yapabilmek, gerekse tazminat taleplerini değerlendirebilmek için sigorta sözleşmesi tarafının/sigortalının/sigorta sözleşmesi kapsamında hak sahibinin kişisel verileri, sağlığıyla ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. Şirketimiz, kendisinin, sigorta ettirenin, sigortalı ile sigorta sözleşmesi kapsamında hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen sigorta ettirenin/sigortalının/hak sahiplerinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, acenteleri, brokerleri başta olmak üzere aracıları ile reasürörleri, iş ortakları, anlaşmalı kurumları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve mevzuatın izin verdiği süre boyunca kişisel verileri saklamak zorundadır. Sağlık bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile şirketimizin Veri Koruma Politikası’na uygun olarak sigortacılık faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere kısmen, otomatik veya otomatik olmayan yollarla fiziki veya elektronik ortamlarda işlenmektedir. Şirketimizce kişisel verileriniz ve\veya özel nitelikli kişisel verilerinize ilişkin açık rızalarınız; işbu sözleşme ile tarafımızca veya Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından, acentelerimiz, brokerlerimiz, internet sitemiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz tarafından sizlerin tercihlerine göre sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanacaktır. 

• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgiler kaydedilmek suretiyle işlenmektedir. 

• Şirketimize ilettiğin kişisel verilerin ihtiyaçların ve taleplerin doğrultusunda sana uygun ürün, teklif, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmen, satış da dahil olmak üzere, bilgilendirme yapılması ve tarafınla her türlü iletişimin sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinin, şirket ve şirket adına hizmet verenler, acenteleri ve brokerları tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafına gönderilmesi kapsamında kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmektedir. 

• Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, depolama, raporlama, bilgilendirme yapmak veri sorumlusunun yükümlülüğündedir.    

3.   Kişisel Verilerin Paylaşılma Amaçları ve Aktarılan Yerler

Şirketimizle paylaştığın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, Sigorta sözleşmesiyle üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek için iş ortaklarımızla, reasürörlerimizle, sözleşmeli avukatlarımızla, hizmet alınan firmalarla, acentelerimiz ve brokerlerimizle, Sağlıkla ilgili özel nitelikli kişisel verilerin ile kişisel verilerin, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda uzman görüşü veren, değerlendirme yapan kişi ve kuruluşlarla, Tazminat başvurularında ise yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, Özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen kuruluşlarla, Sağlık konusunda asistans hizmeti veren 3.kişilerle ve diğer anlaşmalı kuruluşlarla, Resürans Anlaşmaları kapsamında yurt dışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarıyla, Vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle, Kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlarla, Faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı kuruluşlarla Ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Adli Merciler gibi) Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen hususların yerine getirilmesi ve meşru menfaatleri sağlamak amacıyla ilgili merciler, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır.    

4.    KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel Veri Sahibi, şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerinizi aşağıda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak, Şirketin resmi internet sitesinde belirtilen iletişim kanallarından herhangi biri ile Şirketimiz’ e iletebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayın.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önemli olup, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirketimiz’ e bildirmeniz önem arz etmektedir.

 

 

2023 yılı itibari ile digital dünyaya ayak uydurarak müşterilerinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen CEPTEPOL, 2004 yılından günümüze kadar kaliteli hizmet vererek yolculuğuna devam eden cebir sigorta tescilli markasıdır. Tam Yetkili Acente olarak Türkiye genelinde sigorta şirketleri ile kurumsal firmaları işbirliğine götüren kurumsal ve bireysel sigorta ürünleri konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Teknik analiz, risk, satış, hasar takip ve CRM departmanı ile profesyonel danışmanlık sunmaktadır.

Kurumsal teknik ve müşteri odaklı analiz, teklif ve poliçeleştirme süreçleri ardından hasar takibi ve sürdürülebilir müşteri ilişkileri stratejileri ile finansal risklerinizi güvence altına alır.

7/24 Destek için buradayız

© 2023 CEPTEPOL. tüm hakları saklıdır.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/pdo_oci.so' - libclntsh.so.21.1: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: